29 januari, 2016

Miljö & Etik

Inslagets Miljö- & Etikpolicy

■ Inslagets policy är att nå en miljömässigt, långsiktig och uthållig lönsamhet

■ Inslagets tjänster / produkter skall vara miljömässigt godtagbara

■ Inslaget och dess underleverantörer ska arbeta efter statuterna i artikel 32 i FN:s barnkonvention

■ Inslagets insatser styras av myndighetskrav, kundkrav affärsmässiga krav på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat

 

Ansvar

■ VD har det övergripande ansvaret för miljö- och etikfrågorna, och tillser att upprättad miljöpolicy följes

■ Vi åtar oss att följa miljölagstiftningen och andra krav

■ All personal skall visa ett personligt ansvar och delta i det dagliga arbetet och vara involverade i förbättringsarbetet

 

Kontroll

■ Kontroll och efterlevnad enligt fastställda miljö- och etikmål utförs på därför avsedda dokument

 

Utveckling

■ Vid utveckling av nya metoder, ny teknik inom våra verksamhetsområden skall miljöaspekterna beaktas och möjlighet till återvinning

■ Miljöarbetet skall inriktas för ständiga miljöförbättringar minimering av materiell förbrukning, för förebyggande av förorening

 

Inköp

■ Leverantörer skall likt Inslaget arbeta efter ISO 90001 och 14000. Dessutom ska leverantörerna visa att dom följer FN:s uppsatta mål i barnkonventionens artikel 32

■ Miljö- och etikfrågorna skall beaktas vid planering av förändringar i verksamheten. Material som innebär mindre miljöpåverkan skall prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ

 

Information

■ All information runtomkring miljöfrågorna företaget skall kännetecknas av öppenhet och saklighet

■ Vi skall regelbundet kontrollera efterlevnad av denna Miljö- och Etikpolicy.